Privacyverklaring Bridgeclub 't Leggertje

Bridgeclub ´t Leggertje respecteert uw privacy en hecht aan de naleving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop het bestuur uw persoonsgegevens zal gebruiken.

Bridgeclub ’t Leggertje verwerkt persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub het bridgen te organiseren en te beoefenen.

Over uw persoonsgegevens.

1. Indien u lid bent of wordt van bridgeclub ’t Leggertje dan heeft het bestuur de volgende persoonlijke gegevens nodig omwille van de administratie:

Voorletters, familienaam, roepnaam, woonadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres (ten behoeve van correspondentie via elektronische weg).

2. Indien u zich bij onze club meldt als invaller dan levert u ons aan:   
Uw roepnaam, familienaam en telefoonnummer(s).

3. Bridgeclub ’t Leggertje maakt gebruik van het bridgemate programma (rekenprogramma) tijdens de clubavonden en onze bridgedrives. Indien u prijs stelt op toezending van de uitslag via de elektronische weg, dan is ook uw e-mailadres vereist.

4. Bridgeclub ’t Leggertje verstrekt aan haar leden een 'ledenlijst' waarop de hierboven genoemde persoonlijke gegevens volledig of gedeeltelijk zijn vermeld. Het doel hiervan is dat de leden persoonlijk contact kunnen opnemen met medeleden en/of invallers.

In de bijlage, genoemd 'Contactgegevens privacyverklaring', kunt u aangeven welke gegevens van u op deze ledenlijst en/of de website geplaatst mogen worden.

5. Indien u betalingen doet via bancaire weg (bijvoorbeeld voldoen van contributie) wordt uw bankrekeningnummer automatisch bekend bij de penningmeester. Het bankrekeningnummer zal uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van geldverkeer tussen het lid en de penningmeester.

6. Bridgeclub ’t Leggertje heeft een eigen website: www.bctleggertje.nl.    Deze site is een open site en derhalve voor iedereen toegankelijk. 
Op deze site worden onder volgende kopjes persoonlijke gegevens vermeld.
Bestuur: de namen van de bestuursleden.
Uitslagen: de namen van de leden inclusief hun behaalde score.
Zomerbridge: de namen van de deelnemers inclusief hun behaalde score.
Foto´s gemaakt bij gelegenheden die te maken hebben met bridge-activiteiten

7. E-mails, verzonden door bestuursleden aan de leden, zullen onder BCC verzonden worden.

8. Uw persoonsgegevens zullen wij nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor deze zijn verkregen.

9. Bewaartermijn. Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Derhalve zullen uw gegevens uit de administratie verwijderd worden bij beëindiging van het lidmaatschap, tenzij ze bewaard moeten blijven op grond van (fiscale) wetgeving

Uw rechten.

1. U hebt het recht te verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van de door u aangeleverde persoonsgegevens.

2. Tevens heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of het gerechtvaardigd belang van de club zich hiertegen verzet kan zo een bezwaar of verzoek worden afgewezen door het bestuur van de club.

3. Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, mag u op ieder gewenst moment die toestemming intrekken. Het betreft het intrekken van alle persoonsgegevens dan wel van een gedeelte.

4. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opmerkingen.

1. Deze Privacyverklaring wordt onderdeel van de statuten van bridgeclub ’t Leggertje.

2. De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd en treedt in werking na, bij meerderheid, akkoordverklaring door de eerst volgende Algemene Ledenvergadering. Alleen bij een spoedeisende wijziging vanwege het wettelijk kader kan het bestuur de wijziging(en) doorvoeren. In dit geval informeert het bestuur zo spoedig mogelijk de leden van de club.

3. Heeft u een vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met een van de bestuursleden.