Huishoudelijk Reglement  

DOEL

1. Bridgeclub ’t Leggertje geeft gelegenheid tot het beoefenen van de bridgesport op woensdagavond in de gemeenschapsruimte van De Gertrudisstaete te Geertruidenberg. 

2. De aanvang van de speelavonden is 19.30 uur.

ACTIVITEITEN

Om het doel van bridgeclub ’t Leggertje te behalen organiseert de bridgeclub gedurende het bridgeseizoen:

a. wekelijks de competitieavonden 

b. de zomerbridgecompetitie

c. een jaarlijkse bridgedrive 

d. alle andere activiteiten die in het belang van de bridgesport in het algemeen en voor bridgeclub ’t Leggertje in het bijzonder zijn.

BESTUUR

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen, te weten een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en 2 gewone leden (vice­voorzitter en wedstrijdleider).

2. Bestuursleden worden gekozen op een algemene ledenvergadering, waarbij de voorzitter in functie wordt gekozen.

3. De overige bestuurstaken worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

4. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster, waarbij de voorzitter niet gelijktijdig met andere bestuursleden kan aftreden.

5. Ieder lid kan zich voor een bestuursfunctie kandidaat stellen. Deze kandidaatstelling dient schriftelijk bij de secretaris bekend gemaakt te worden. 

6. De taken van de bestuursleden zijn opgenomen onder het hoofdstuk “TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR”.

COMMISSIES

1. Voor bijzondere activiteiten kan het bestuur een commissie instellen.

2. a. Een kascommissie wordt gekozen tijdens de algemene leden-vergadering en bestaat uit 2 personen. Daarnaast kiest de algemene ledenvergadering een reservelid.

Jaarlijks treedt één van de leden van de kascommissie af.

2. b. De kascommissie is belast met het controleren van de financiële administratie van de vereniging en doet daarover jaarlijks, tijdens de algemene ledenvergadering, verslag van.

LEDEN

Het maximum aantal leden van bridgeclub 't Leggertje is vastgesteld op 80 leden.

CONTRIBUTIE

1. De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld voor het jaar volgende op het jaar waarin de algemene ledenvergadering plaatsvindt.

2. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. Leden die zich in de periode 1 januari tot 1 mei aanmelden als lid van bridgeclub 't Leggertje zijn voor een volledig jaar contributie verschuldigd.

4. Leden die zich aanmelden in de periode 1 september tot 1 januari als lid van bridgeclub ’t Leggertje zijn voor een half jaar contributie verschuldigd.

5. De contributie dient in januari, of in de maand van aanmelding, volledig te worden voldaan.

6. Ieder lid is verplicht contributie te betalen met uitzondering van ereleden. Zij zijn vrij van het betalen van contributie.                             

VERGADERINGEN

1. Eén maal per jaar vindt voor 1 april de algemene ledenvergadering plaats. Op de algemene ledenvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af betreffende het financieel beheer en het gevoerde beleid.

2. De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering wordt ten minste veertien dagen voorafgaande aan de vergadering aan de leden verzonden.

3. Tenminste viermaal per jaar vergadert het bestuur. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt in gezamenlijk overleg de gang van zaken in de vereniging besproken en vastgesteld.

ATTENTIES

1. Aan de leden die ziek zijn wordt, indien bekend bij het bestuur, een kaart gestuurd.

2. Voor langdurige zieken en bij bijzondere gelegenheden, verzorgt het bestuur een attentie. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

De taken van de bestuursleden worden als volgt verdeeld. 

Aan de voorzitter worden de navolgende taken toebedacht: 

1. Is belast met de algemene leiding van het bestuur. 

2. Draagt zorg voor naleving en uitvoering van het huishoudelijk reglement. 

3. Draagt zorg voor naleving en uitvoering van de door de algemene ledenvergadering aan het bestuur opgedragen taken.

4. Zit de bestuurs- en de algemene ledenvergaderingen voor.

5. Coördineert de activiteiten van de bestuursleden en de leden.

6. Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergaderingen op.

7. Sluit discussies wanneer de vergadering voldoende is ingelicht.

8. Heeft het recht vergaderingen van de door het bestuur ingestelde commissie bij te wonen.

9. Wordt bij afwezigheid door de vicevoorzitter vervangen.  

De vicevoorzitter is belast met de navolgende taken:

1. Neemt de taken van voorzitter waar tijdens diens afwezigheid.   

2. Begeleidt, adviseert en controleert de door de algemene leden-
    vergadering of het bestuur ingestelde commissies.

3. Controleert jaarlijks de eigendommen van de vereniging.

De secretaris is belast met de navolgende taken:

1. Stelt in overleg met de voorzitter de agenda’s op en verstuurt de uitnodigingen ervan.

2. Notuleert de bestuurs- en de algemene ledenvergaderingen.

3. Beheert het archief.

4. Behandelt de correspondentie.

5. Verzorgt de mededelingen van het bestuur aan de leden van                 't Leggertje.

6. Houdt de ledenadministratie bij. 

7. Registreert de uitslag van eventuele stemmingen tijdens de algemene ledenvergadering. 

8. Stelt het jaarverslag op ten behoeve van de algemene ledenvergadering. 

9. Verzorgt attenties.                                            

De penningmeester wordt met de navolgende taken belast.

1. Beheert de financiën, int de contributie en voldoet aan de geldelijke verplichtingen van de vereniging.

2. Brengt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit van het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar. 

3. Biedt de kascontrole commissie tijdig de gelegenheid om de financiële administratie te controleren, onder overlegging van een door de kascommissie gedechargeerde balans en een rekening van de baten en lasten met de bijbehorende specificaties. 

4. Stelt jaarlijks een begroting op voor het volgende verenigingsjaar, die ter vaststelling aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.

5. Informeert het bestuur in de bestuursvergaderingen over de actuele financiële situatie van de vereniging.

De wedstrijdleider is belast met de navolgende taken:

1. Organiseert de bridgecompetities van ‘t Leggertje volgens een vooraf opgesteld speelschema en deelt de spelers voor de speelavonden in.

2. Organiseert de zomerbridgecompetitie en de jaarlijkse bridgedrive.

3. Heeft de wedstrijdleiding op de speelavonden.

4. Controleert de scores van de speelavonden.

5. Stelt jaarlijks het competitieschema op en legt dit ter vaststelling voor aan het bestuur. 

6. Beheert het spelmateriaal en legt daarover, na overleg met de vicevoorzitter verantwoording af aan het bestuur.

BESCHERMING VAN PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

De bescherming van de privacy van de leden van ’t Leggertje is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is vanaf 25 mei 2018 van kracht. De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon. Wanneer een persoonsgegeven -al of niet in combinatie met andere gegevens- iemand kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren, dan is de privacy in het geding. Hierbij kun je denken aan naam- en adresgegevens. Als persoonsgegeven worden ook beschouwd e-mailadressen, pasfoto's, vingerafdrukken en bijvoorbeeld IP-adressen. Het bestuur stelt ter uitvoering van de AVG een verklaring op en is verantwoordelijk voor de uitoefening ervan. 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2019.

De secretaris, A.J.M.W. van Gils                   De voorzitter, E.W. Kooi