Competitiereglement

Doel

Het competitiereglement heeft tot doel om het spelen van competities in clubverband volgens door de ledenvergadering vastgestelde regels te doen verlopen.

Competitie

Art. 1. Een competitie bestaat uit 5 of 6 speelavonden, vastgelegd in een rooster dat aan de leden bekend wordt gemaakt door de wedstrijdleider.  Vóór 1 september wordt het rooster van het hele seizoen aan de leden bekend gemaakt.

Art. 2. De leiding van de competities en de speelavonden is in handen van de wedstrijdleider.

a. De wedstrijdleider bepaalt het te spelen systeem.

b. De wedstrijdleider deelt elke speelavond de paren in.

c. De wedstrijdleider is bevoegd om, ter bevordering van de continuïteit 
    per lijn, een paar in te delen in een hogere of lagere lijn.

Art. 3. Aan de clubcompetities kan alleen door leden van de club worden deelgenomen.

Bridgepaar

Art. 4. Twee geregistreerde clubleden vormen een bridgepaar, dat gedurende de lopende competitie samen speelt. Een bridgepaar, dat gedurende een competitie samenspeelt, kan niet gevormd worden door een lid en een niet-lid van de vereniging.

Art. 5. De vorming van een bridgepaar is de eigen verantwoordelijkheid van de leden.

Art. 6. Een wijziging van een bridgepaar dient tenminste 1 week voor aanvang van de volgende competitie bij de wedstrijdleider gemeld te worden.

Art. 7. Als een bridgepaar besluit om (om welke reden dan ook) uit elkaar te gaan dan kan dat bij aanvang van een nieuwe competitie.

Mocht een van beide partners weigeren om een lopende competitie uit te spelen, dan behoudt de ander het recht om die competitie met een invaller uit te speler. Het lid dat weigert met zijn ingeschreven partner de lopende competitie uit te spelen is niet gerechtigd als invaller te fungeren tijdens de lopende competitie.

Art. 8. Wanneer het bestuur nieuwe leden toelaat tot de competitie gelden de volgende regels:  

a. Indien deze nieuwe leden een paar vormen met elkaar, beginnen zij 
    de eerste competitie in de laagste lijn.

b. Indien een nieuw lid een paar gaat vormen met een lid, start dit paar 
    in een lijn lager dan waarin het lid speelde in de vorige competitie.

Art. 9. Bij wisseling van een bridgepaar gelden de volgende regels:

a. Wisseling van partners in dezelfde lijn blijven in die lijn spelen.

b. Wisseling van partners in ongelijke lijn beginnen in de lijn van de
     laagst geklasseerde.

Invallers

Art. 10. Het is aan een bridgepaar of een lid toegestaan om, als zij zelf niet aanwezig kunnen zijn op een speelavond, zich door een ander paar te laten vervangen. In principe worden de vervangers uit de beschikbare invallijst gekozen. Indien dit niet mogelijk is, is het toegestaan om ook niet-leden als vervanger te laten spelen.

Art. 11. Het is een lid toegestaan om een volledige competitie te spelen met een invaller als men binnen het ledenbestand en/of uit de beschik- bare invallijst geen partner kan vinden.

Afmelding

Art. 12. Afmeldingen voor een gehele competitie dienen tenminste        1 week vóór aanvang van die competitie aan de wedstrijdleider bekend gemaakt te worden.

Art. 13. Afmeldingen voor een speelavond tijdens een lopende competitie dienen uiterlijk vóór 12.00 uur op de speeldag aan de wedstrijdleider bekend gemaakt te worden. Bij afmelding van een lid van een bridgepaar dient aangegeven te worden wie de vervangende partner zal zijn. Indien vervanging door een niet-lid meer dan 2 keer per competitie voorkomt wordt men uitgesloten van promotie naar een hogere lijn. De degradatie naar een lagere lijn is wel mogelijk.

Art.14. Afwezigheid zonder afmelding bij de wedstrijdleiding wordt bestraft met een strafscore.

Zie artikel 20, de scoreberekening.

Speelavond

Art. 15. De speelavond is vastgesteld op woensdag.                                   De aanvangstijd is 19.30 uur.

De spelers dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn in de speelruimte, zich te melden bij de wedstrijdleider van wie ze hun loopbriefje en consumptiebriefje ontvangen. 

Art. 16. Twee minuten voor aanvang van de speelavond dient men aan de, volgens het loopbriefje, eerste tafel plaats te nemen, de biedingboxen speelklaar te maken en de kaarten te wassen. Het wassen van de kaarten mag pas geschieden als van elk bridgepaar tenminste 1 speler aan tafel heeft plaatsgenomen.

Art. 17. Elke ronde van 4 spellen dient gespeeld te worden in 30 minuten.

Na 25 minuten mag men niet meer aan een nieuw spel beginnen.

Scoreberekening, promotie, degradatie

Art. 18. Voor het berekenen van de uitslag van een speelavond wordt het behaalde aantal punten omgerekend in procenten en zo mogelijk dezelfde avond bekend gemaakt. Bekendmaking geschiedt mondeling en onder voorbehoud.

Art. 19. Na alle speelavonden van een competitie worden de procenten bij elkaar geteld, waardoor er aan het einde van de competitie een eindpercentage is waaruit een gemiddelde voor iedere competitieronde wordt berekend.

Art. 20. De scoreberekening:

a. Vast paar = behaalde score.

b. Gevormd paar uit dezelfde lijn = behaalde score.

c. Gevormd paar uit verschillende lijnen = behaalde score met als 
    minimum 45% en als maximum 55%.

d. Gevormd paar met een invaller die geen lid is van de vereniging
    = behaalde score met als minimum 45% en als maximum 55%.

e. Afwezig paar met kennisgeving = 40%.

f. Afwezig paar zonder kennisgeving = 0%.

Art. 21. Na elke competitie vindt er promotie en degradatie plaats.

a. Bij promotie gaan de vier bridgeparen met het hoogste gemiddelde 
    eindpercentage de volgende competitie in een hogere lijn spelen.       
    In de hoogste lijn kan men niet promoveren.

b. Bij degradatie gaan de vier bridgeparen met het laagste gemiddelde 
    eindpercentage de volgende competitie in een lagere lijn spelen.  
    In de laagste lijn kan men niet degraderen.

c. Indien er sprake is van meer dan 2 vervangingen zoals bedoeld in    art. 13, is promotie naar een hogere lijn niet mogelijk. Degradatie wel. 

Overigen

Art. 22. Bieden en spelen, als ook de speletiquette, gebeurt volgens de algemeen erkende normen in het bridgen.

In geval van speltechnische geschillen (arbitrage) beslist de arbiter.

Tegen de beslissing van de arbiter kan beroep aangetekend worden bij het bestuur. Dit beroep dient men, beargumenteerd, in te dienen bij de voorzitter. De uitspraak van het bestuur is bindend.

Art. 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider, eventueel in overleg met het bestuur.

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2020

De secretaris, A. van Oort                    De voorzitter E.W. Kooi